Thomas Sarrantonio

Blue Painting, oil on linen, 30 x 30 inches,
$3,000.

Thomas Sarrantonio