Thomas Sarrantonio

Nauset Beach 1, oil on linen, 24 x 24 inches,
$2,400. SOLD

Thomas Sarrantonio