Thomas Sarrantonio

Nauset Beach 2, oil on linen, 30 x 30 inches,
$3,000.

Thomas Sarrantonio